Så arbetar vi

Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet genom att på ett lekfullt sätt utgå från deras intressen och behov i våra projekt. Vi ställer frågor kring vad barnen tänker, tror och kan och vi hjälps åt att hitta svaren.

Vi upptäcker världen tillsammans

Gemensamma upplevelser ger inspiration till att utforska mer och det är i processen som lärandet sker. När vi arbetar projektinriktat lyckas vi väva in olika delar såsom språk, matematik, naturvetenskap och teknik, sång och musik, drama, skapande och rörelse men även socialt samspel och demokrati. Barnen behöver en nyfiken vuxen som utmanar de att testa olika tankar och strategier tillsammans. Det kallar vi en medforskande pedagog.

En utmanande och tillåtande miljö

Barn lär sig i samspel med andra barn och vuxna, i en positiv och tillåtande miljö som stimulerar till nyfikenhet och kreativitet. Miljön ska utmana barnen till nya upptäckter och ge de möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Vi har skapat en miljö som ska erbjuda en mångfald av material som är synligt, tilltalande och inspirerande och där de digitala verktygen får en alltmer naturlig plats. Vi vill att dagarna på förskolan blir ett spännande äventyr att växa i.

Barn lär på olika sätt och till vår hjälp finns en specialpedagog, skolpsykolog, IKT-pedagog samt pedagogista och som med hjälp av olika verktyg kan ge pedagogerna stöd i arbetet med barns utveckling och lärande. Av dessa stödpersoner får pedagogerna kontinuerlig handledning kontinuerligt kring barns utveckling, pedagogisk dokumentation, lärmiljöer, projektarbete samt kring digitala verktyg.

Leken är kunskapens källa

Leken är barnets viktigaste källa till kunskap. I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras barnets fantasi och kreativitet. I leken lär barnet känna sig själv och tillsammans lär vi oss socialt samspel och utvecklar empati för varandra.

När vi märker att barnen intresserar sig för ett område bygger vi vidare på det. Ett tydligt exempel blev hur barnens intresse för pinnar kopplas till teknik och naturkunskap i läroplanen för förskolan. Barnen har nära till skapandet med skogspinnarna eftersom de är lättillgängliga. De kan skapa när de känner för det.  Tillsammans bygger vi kojor i skogen och små pinnhus inne på förskolan. Barnen tränar samarbete, ökar sitt ordförråd och begreppsförståelse.

Vi synliggör barnets lärande

Genom dokumentation synliggör vi barnets lärande och deras lärprocesser. Vi tänker tillsammans om det vi upplever under dagen. Utifrån dokumentationen forskar vi vidare och lär mer tillsammans. Barnet får träna sig att själv reflektera över vad vi lärt och hur vi gjort. Dokumentationen ger oss och barnen nya infallsvinklar till att söka ny kunskap.